Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Tip clientii

Acasă  /  Despre noi / Tip clientii

Membru cooperator: orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu, are domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia şi a subscris şi a vărsat cel puţin numărul minim de părţi sociale care este stabilit prin actul constitutiv-cadru ( 10 lei)

Membru GOLD: orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu, are domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia şi a subscris şi a vărsat părţi sociale în valoare de cel puțin 3000 de lei.

Alți clienți : clienți persoane fizice care nu sunt membri cooperatori.

 

Condiţiile şi procedura de retragere a membrilor cooperatori din Banca Cooperatistă sunt următoarele:

            - depunerea cererii de retragere se face cu cel puţin 30 zile înaintea datei pentru care se solicită retragerea;           

            - retragerea membrilor cooperatori care nu au beneficiat de credite nu se poate face mai devreme de un an de la data dobândirii calităţii de membru cooperator, iar cei care au beneficiat de credite se pot retrage numai dacă au trecut cel puţin doi ani de la data achitării integrale a ultimului împrumut, împreună cu dobânzile aferente;

            - retragerea nu poate fi solicitată înaintea achitării tuturor datoriilor faţă de aceasta, chiar dacă ele nu sunt scadente;

- cererile de retragere vor fi soluţionate de Consiliul de Administraţie;        

            - în cazul aprobării cererii de retragere, restituirea părţilor sociale se va efectua la valoarea nominală.

Un membru cooperator poate fi exclus din Banca Cooperatistă în cazurile în care:

            a) pus în întârziere, în scris, sub luare la cunoştinţă, nu a achitat în întregime la termenele fixate datoriile către Banca Cooperatistă;

            b) nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi membru în Banca Cooperatistă respectivă, prevăzute în prezentul Act Constitutiv;

            c) săvârşeşte infracţiuni în dauna Băncii Cooperatiste sau este condamnat prin hotărâre judecătorească pentru delicte grave, ori în cazul punerii sub interdicţie;

            d) săvârşeşte abateri grave de la prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

            e) nu respectă dispoziţiile reglementărilor-cadru emise de Banca Centrală Cooperatistă, ale Actului Constitutiv, ale hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului de Administraţie al Băncii Cooperatiste.

            Cei excluşi rămân răspunzători pentru daunele provocate Băncii Cooperatiste în care au activat ca membri cooperatori.

             Hotărârea de excludere se ia în Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste şi se comunică celui în cauză, prin scrisoare recomandată.

            Membrul cooperator exclus poate contesta hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Cooperatiste în termen de 30 de zile de la comunicare, iar contestaţia va fi analizată şi soluţionată în prima adunare generală.