Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Organizare

Acasă  /  Despre noi / Organizare

                                                        Adunarea generală

 

Adunarea generală a membrilor cooperatori este organul de conducere al băncii cooperatiste care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi de creditare şi are următoarele atribuţii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;

c) să numească şi să revoce auditorul financiar, precum şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul în curs, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;

f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pentru exerciţiul financiar următor;

g) să aprobe încheierea de acte juridice de către consiliul de administraţie prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul băncii cooperatiste, a căror valoare depăşeşte o cincime din valoarea contabilă a activelor acesteia, la data încheierii actului juridic, cu aprobarea Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP;

h) să hotărască schimbarea formei juridice;

i) să aprobe mutarea sediului social al băncii cooperatiste;

j) să hotărască schimbarea obiectului de activitate;

k) să aprobe înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

l) să hotărască fuziunea cu alte bănci cooperatiste sau divizarea acesteia;

m) să hotărască dizolvarea anticipată a băncii cooperatiste;

n) să desemneze din rândul membrilor consiliului de administraţie reprezentanţii în adunarea generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP;

o) să aprobe oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

 

                                                     Consiliul de Administraţie

 

Banca Cooperatistă “Băimareana” - Baia Mare este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri.

Administratorii sunt desemnaţi de Adunarea Generală a membrilor cooperatori, sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

GHEȚIE TEODOR – preşedintele Consiliului de Administratie

FILIP LUDOVIC – membru

SILAGHI DANIELA-FLORINA – membru

VENDLINGER ŞTEFAN-FRANCISC – membru

TUNS GAVRIL – membru

Persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie ai Băncii Cooperatiste trebuie să fie  avizate de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP si aprobate de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii functiei.

 

                                                            Directorii

 

Directorii Băncii Cooperatiste „BĂIMĂREANA" - Baia Mare sunt:

FILIP LUDOVIC – director general

SILAGHI DANIELA-FLORINA – director general adjunct

Directorii sunt responsabili cu luarea măsurilor aferente conducerii Băncii Cooperatiste, în limitele obiectului de activitate aprobat şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a membrilor cooperatori.

Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie.