Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Obiective

Acasă  /  Despre noi / Obiective

Strategia operațională pentru anul 2019

 

Strategia de afaceri a Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare pentru anul 2019 a fost realizată cu luarea în considerare a evoluțiilor înregistrate în ultimii ani de bancă la nivel individual, prezentate în anexă.

Ca sarcină de bază pentru anul 2019, banca va urmări sporirea eficienței activității în raport cu resursele disponibile și minimizarea, pe cât posibil, a riscurilor. De asemenea, în anul 2019 banca se va axa în principal pe creditarea de tip retail și pe desfăsurarea altor tipuri de activități aducătoare de venituri (schimb valutar și transferuri Western Union).

În ceea ce privește flexibilitatea în elaborarea deciziilor, strategia stabilită pentru anul 2019 este o strategie în care hotărârile se iau la nivelul central al băncii, pentru sediile secundare avându-se în vedere doar o competență parțială pe linie decizională care se axează, în principal, pe organizarea și funcționarea internă a acestora.

Principalele obiective strategice stabilite pentru anul 2019 sunt următoarele:

- atingerea unui nivel al soldului creditelor acordate clientelei nebancare de 25.000.000 lei;

- atingerea unui nivel al soldului surselor atrase de la clientela nebancară de 24.000.000 lei;

- realizarea unui profit net de cel puțin 120.000 lei;

- creșterea capitalului social cu cel puțin 0.18% față de preliminatul anului precedent;

- consolidarea unităților operative;

- asigurarea stabilității numărului existent de salariați, plus o marjă de +/-5%;

- perfecționarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecție împotriva riscurilor.

În afară de aceste obiective principale, pe parcursul anului 2019 Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare va urmări și:

- realizarea unei imagini corespunzătoare a Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare si a sediilor secundare, prin inițierea unor acțiuni de reclamă și publicitate, la nivel local, prin tipărirea de pliante, afișe, mape personalizate și alte obiecte de reclamă, îmbunătățirea mijloacelor de informare vizuală la sediile băncii;

 

 

Plan pentru implementarea obiectivelor

 

În vederea realizării obiectivelor programate pe anul 2019, Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare, își propune implementarea următoarelor măsuri:

Pentru realizarea obiectivului privind atingerea unui nivel al soldului creditelor acordate clientelei nebancare de 24 mil. lei, Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare și-a propus implementarea următoarelor măsuri:

- creșterea gradului de promovare a produselor de creditare prin aplicarea unei politici de vânzare orientată spre oferirea produselor și serviciilor din portofoliul de produse sub formă de pachete (de exemplu acordare de credit împreună cu deschiderea de conturi de pensii la instituția noastră, etc.);

- acordarea cu prioritate a produselor START și FIDELITATE în vederea atragerii de clienți noi (produsul START) și de fidelizare a clienților existenți (produsul FIDELITATE). În vederea realizării acestei măsuri, pentru aceste produse, banca va practica dobânzi active care să confere interes pentru clienți și care, în același timp, să conducă la obținerea profitabilității programate. În plus, pe parcursul anului, Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare va avea în vedere și inițierea cel puțin a unei campanii promoționale;

- continuarea axării pe creditele de tip retail acordate în special persoanelor fizice. În cadrul

acestora, banca se va axa, în anul 2019, pe clienții care obțin venituri din salarii și asimilate și mai puțin pe cei care obțin venituri din dobânzi, plasamente, rente viagere și chirii;

- dezvoltarea managementului vânzărilor prin stabilirea unor sarcini concise și clare pentru fiecare verigă din lanțul decizional, asigurarea unei circulații corespunzătoare a informației și a semnalelor pieței direct de la cei care intră în contact, față în față, cu clienții la conducatorii de pe toate palierele ierarhice;

- utilizarea sistemului Moodle - sistem de învățare și evaluare la distanță – pentru instruirea salariaților băncii în vederea asigurării că aceștia pot oferi clienților consultanță potrivită necesităților și cererilor lor pentru o mai bună informare a acestora;

Pentru realizarea obiectivului privind înregistrarea unui sold al surselor atrase de la clientela nebancară de 24 mil. lei, Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare și-a propus implementarea următoarelor măsuri:

- practicarea unor dobânzi care să încurajeze economisirea în moneda națională a clienților existenți și pentru a atrage noi clienți cărora să li se asigure un randament real al depozitelor;

- utilizarea sistemului Moodle (sistem de învățare și evaluare la distanță), în vederea îmbunătățirii programelor de instruire profesională pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul procesului de atragere și constituire depozite astfel încât acesta să poată oferi consultanță clienților cu privire la cea mai avantajoasă utilizare a produselor băncii în concordanță cu nevoile lor de economisire;

Pentru realizarea obiectivului privind realizarea unui profit net de cel puțin 120.000 lei, Băncii Cooperatiste BĂIMĂREANA Baia Mare și-a propus implementarea următoarelor măsuri:

- realizarea volumului de plasamente aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 (credite acordate persoanelor fizice și juridice);

- ținerea sub control a costurilor operaționale ale băncii, în acest sens, banca va folosi oportunitățile de reducere a costurilor operațiunilor, menținând și chiar îmbunătățind calitatea serviciilor furnizate și va identifica și elimina costurile inutile sau care pot fi evitate.

Pentru realizarea obiectivului privind creșterea capitalului social cu cel puțin 0,18% față de preliminatul anului precedent, banca a avut în vedere atragerea de capital (înscrierea de noi membrii cooperatori) prin practicarea unor dobânzi active si pasive diferențiate între clienți membrii și clienți nemembrii.

Obiectivul privind consolidarea unităților operative, este unul dintre principalele obiective ale băncii . Pentru realizarea acestui obiectiv, banca și-a propus pentru anul 2019:

- eficientizarea activităților enumerate anterior și intensificarea monitorizării activităților proprii ale sediilor secundare, de la sediul central al băncii; în acest sens, Serviciul Creditare va coordona și monitoriza, în special activitățile de promovare-vânzare a produselor de retail

iar Compartimentul Operațiuni - Decontări va coordona și monitoriza circulația numerarului, modul în care se realizează decontarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți, modul în care se efectuează alimentarea conturilor clienților cu sume provenite de la APIA și de la CNPP, funcționarea corectă a fluxurilor de încasări facturi pentru parteneri și decontarea acestora, precum și deschiderea de case de schimb valutar și demararea parteneriatului cu WESTERN UNION;

La stabilirea obiectivului privind asigurarea stabilității numărului existent de salariați, s-a ținut cont de faptul că în prezent personalul actual este suficient pentru realizarea atribuțiilor băncii. Marja de +/-5% a fost stabilită luând în considerare faptul că este posibil ca în anul 2019, datorită, în principal, a unor factori externi (schimbări de legislație etc.) atribuțiile băncii ar putea să sufere modificări.

Pentru realizarea obiectivului privind perfecționarea controlului intern al băncii în scopul ridicării nivelului de protecție împotriva riscurilor, banca și-a propus implementarea

următoarelor măsuri:

- intensificarea acțiunilor de coordonare a administratorului de risc și a auditorului intern prin inițierea/participarea zilnică la discuții profesionale cu conducerea superioara si cu salariatii bancii;

- intensificarea acțiunilor de coordonare a ofițerului de conformitate ;

- continuarea programelor de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor profesionale prin organizarea de instruiri cu pesonalul băncii cel putin o data pe trimestru;

- creșterea calității rapoartelor de control și a recomandărilor efectuate în cadrul acestora, astfel încât să se asigure diminuarea deficiențelor sau a aspectelor de neconformitate constatate.

Pentru implementarea prezentei strategii, Banca Cooperatistă BAIMAREANA Baia Mare va implementa decizii si note interne care pot suferi modificări pe parcursul realizării programului de implementare, pentru a se putea opera corecții la măsurile stabilite inițial.