Loading...

0262 250550; 0362 401314

Luni-Vineri: 8 - 16

Obiect de activitate

Acasă  /  Despre noi / Obiect de activitate

Obiect de activitate

 

Art.10 (1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, activitatea Băncii Cooperatiste "Băimareana" - Baia Mare  cuprinde:

- domeniul principal: 641 – „Intermediere monetară”;

- activitatea principală:  6419 – „Alte activităţi de intermedieri monetare”.

(2) În limita autorizaţiei de funcţionare acordate de Banca Naţională a României, Banca Cooperatistă desfăşoară următoarele activităţi:

a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile de la membrii acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate în raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste;

b) acordarea de credite:

1. membrilor cooperatori, cu prioritate;

2. persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entităţi fără personalitate juridică, ce domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste, la un nivel care să nu poate depăşi 25% din activele Băncii Cooperatiste;                        

c) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, destinate persoanelor prevăzute la lit.b) şi/sau destinate finanţărilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activităţilor economice şi sociale din raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste;

d) servicii de plata, respectiv:

- servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plati;

- servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare penrtu functionarea contului de plati;

-  operatiuni de plata de tipul transfer-credit in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;

-  operatiuni de plata de tipul transfer-credit in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru un utilizator al serviciilor de plata;

- remiterea de bani.

e) emiterea de garantii si asumarea de angajamente;

f) tranzacţionare în cont propriu şi/sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu valută;

g) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă.

(3) Banca Cooperatistă nu poate emite obligaţiuni. Aceasta se poate finanţa din împrumuturi intercooperatiste sau de la alte instituţii de credit, în condiţiile respectării dispoziţiilor O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Dispoziţiile alin.(2) se interpretează şi se aplică astfel încât activităţile prevăzute la alineatul respectiv să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare.

(5) Activităţile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfăşurate de Banca Cooperatistă numai după obţinerea acestora. 

Art.11 (1) Banca Cooperatistă poate desfăşura şi alte activităţi, permise potrivit  autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, după cum urmează:

a). desfăşurarea în calitate de agent de asigurare, de operaţiuni de intermediere pentru Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. a poliţelor de asigurare RCA, CASCO şi CasAsigurăPlus de asigurare a locuinţelor şi conţinutului acestora;

1. ABROGAT  .

b) operaţiuni de administrare a bunurilor mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţii.

(2) Activităţile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie compatibile cu cerinţele activităţii bancare, în special cu cele referitoare la menţinerea reputaţiei Băncii Cooperatiste şi protejarea intereselor deponenţilor.

(3) Nivelul total al veniturilor obţinute din activităţile prevăzute la alin. (1), nu poate depăşi 10% din veniturile obţinute de Banca Cooperatistă din activităţile prevăzute la art. 10.

Art.12 In afara de operatiunile prevazute la art.11 alin.(1) lit.b), bancile coopertiste se pot angaja in operatiuni cu bunuri mobile si imobile daca:

a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor pentru care Banca Cooperatistă a fost autorizată şi în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop;

b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor, organizării unor spaţii de odihnă şi recreare sau asigurării de locuinţe pentru salariaţi şi familiile acestora;

c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării creanţelor.

Art.13 Obiectul de activitate se poate modifica în condiţiile legii.

(extras din Actul Constitutiv)