Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’ Baia Mare

 
CONVOACĂ

 

Adunarea Generală ordinară în data de 11.04.2019, ora 1100, la Pensiunea FLORIS Str.Lapusului Nr.5,Loc Baia Mare.

În lipsă de cvorum, şedinţa se va ţine în data de 12.04.2019, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

 

 

ORDINEA DE ZI

 

1.Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2018;

2.Raportul auditorului statutar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2018 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;

3.Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2018, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum şi fixarea dividendului;

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

5.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2019 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

6.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2018, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală

7.Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

8.Stabilirea numărului minim de membri ai consiliului de administraţie al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

9.Desemnarea administratorului independent.

10.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

11.Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

12.Adoptarea Hotărârii adunării generale.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Bancii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’Baia Mare

GHETIE TEODOR