Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’ Baia Mare

CONVOACĂ

Adunarea Generală ordinară în data de 19.04.2017, ora 1100, la Pensiunea FLORIS Str.Lapusului Nr.5, Loc Baia Mare.

În lipsă de cvorum, şedinţa se va ţine în data de 20.04.2017, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

 

ORDINEA DE ZI

1. Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2016;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2016 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2016, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum şi fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2017 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

6. Prelungirea contractului cu auditorul financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

7.Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2017;

8. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

10. Aprobarea modificărilor actului constitutiv astfel:

1. La articolul 2, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(2) Banca cooperatistă este instituţie de credit, constituită ca asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere, condiţie socială, rasă sau sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori şi acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii.

3. La articolul 52, alineatul (5) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(5) Preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul băncii cooperatiste. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate.

4. La articolul 57, teza a doua a alineatului (6) se abrogă.

5. La articolul 69 1 , alineatul (1) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(1) Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca cooperatistă unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii cooperatiste şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase.

6. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Banca cooperatistă care are statut de intreprindere socială va aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare”

7. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Banca cooperatistă va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, în conformitate cu prevederile legale în materie.

8. La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) În cazul băncii cooperatiste care are statut de intreprindere socială, aceasta se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe intreprinderi sociale care funcţionează ca şi cooperativă de credit.

9. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) În cadrul bancii cooperatiste care are statut de intreprindere socială, se aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurându-se niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Modificarea actului constitutiv este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a modificării actului constitutiv-cadru al reţelei de către B.N.R., conform dispoziţiilor legale în vigoare.

         

            11. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

              12. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Cooperatiste ,,BAIMAREANA’’Baia Mare

GHETIE TEODOR